FANDOMGumball Christopher Watterson: Xin vui lòng, không giết chúng ta! [Please, do not kill us!]
SpongeBob James SquarePants: Chúng tôi là bạn bè của bạn! Tôi rất xin lỗi! Giết chết chúng tôi! [We are your friends! I am so very sorry! Stop killing us!]
[Mysterious black figures reveal Vietnamese soldiers]
Vietnamese Soldier: Tất cả các bạn có, các chàng trai? [Is that all you got, boys?]
Gumball Christopher Watterson: Tôi lưu lại! Ngay cả những người cộng sản là rất thân thiện với các bên tham chiến phát xít, tại sao không bạn có thể tham gia Đồng minh? Xin vui lòng! [I am saved! Even the communists are very friendly to the fascist belligerents, why not you can join the Allies? Please!]
[A Vietnamese soldier sigh]
Vietnamese Soldier: Tốt, tôi sẽ đi. [Fine, I will go.]
[SpongeBob laughs]